Asteloc

Przewód pokarmowy i metabolizm

Szczegółowe informacje

moc:40 mg
typ procedury:MRP
kod ATC:A02BC02
ważność pozwolenia:2022-12-12
numer pozwolenia:24455

Substancje czynne

Pantoprazolum

Opakowania

wielkosc7
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991356873
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id125965
wielkosc14
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991356880
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id125966
wielkosc15
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991356897
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id125967
wielkosc20
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991356903
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id125968
wielkosc28
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991356910
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id125969
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl. w blistrze
kodEAN5909991356934
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id125971
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl. w pojemniku
kodEAN5909991356927
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id125970
wielkosc56
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991356941
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id125972
wielkosc60
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991356958
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id125973
wielkosc98
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991356965
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id125974
wielkosc100
jednostkaWielkoscitabl. w blistrze
kodEAN5909991356989
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id125976
wielkosc100
jednostkaWielkoscitabl. w pojemniku
kodEAN5909991356972
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id125975
wielkosc250
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991356996
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id125977

1
ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ASTELOC , 40 mg , tabletki dojelitowe

Pantoprazol um

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku ponieważ zawiea ona informacje
ważne dla pacjenta .
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić
innej osobie, nawet jeśli obja wy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki :
1. Co to jest lek ASTELOC i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku ASTELOC
3. Jak przyjmować lek ASTELOC
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek ASTELOC
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. CO TO JEST LEK ASTELOC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

ASTELOC zawiera substancję czynną pantoprazol. ASTELOC jest selektywnym „inhibitorem pompy
protonowej ”, lekiem , który zmniejsza wydzielanie kwasu w ż oł ą dk u. Stosowany jest w leczeniu chorób
żołądka i jelit związanych z nadmierną iloś cią kwasu solnego .


ASTELOC stosuje się u dorosł ych i młodzież y w wieku od 12 lat i powyżej w:

- Refluksowego zapalenia przełyku . Stanowi zapalnemu przełyku (odcinka przewodu pokarmowego
łączącego gardło z żołądkiem), któremu towarzyszy cofanie się kwasu solnego z żołądka .

ASTELOC stosuje się u dorosłych w:
- Zakażeni u bakterią Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy w terapii
skojarzonej z dwoma antybiotykami (terapia eradykacyjna) w celu usunięcia bakterii i dzięki temu
zmniejszenia prawdopodobieństwa nawrotu owrzodzeń .

- Choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy;

- Zespołu Zollingera -Ellisona i innych stanów chorobowych związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu
solnego w ż oł ą dk u.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIE M LEKU ASTELOC

Kiedy nie przyjmować leku ASTELOC
- Jeśli pacjent ma uczulenie na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6);
- Jeśli pacjent ma uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

2

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku AS TELOC należy poinformować lekarza l ub farmaceutę.

- Jeśli u pacjenta występują poważne zaburzenia czynności wątroby. Należy poinformować lekarz a, jeśli
u pacjenta kiedykolwiek wystę powa ły zaburzenia czynności wątroby. Lekarz może zaleci ć częstszą kontrolę
aktywnoś ci enzymów wątrobowych, szczególnie gdy lek ASTELOC stosowany jest długotrwale. W
przypadku zwiększenia aktywności enzymów leczenie należy przerwać.
- Pacjenci ze zmniejszon ymi rezerwami witaminy B12 w organizmie lub czynnikami ryzyka zmniejszenia
stężenia witaminy B12, jeśli leczenie pantoprazolem jest długotrwałe . Podobnie jak w przypadku wszystkich
leków zmniejszających wydzielanie kwasu solnego w ż oł ą dk u, pantoprazol może pro wadzić do
zmniejszonego wchłaniania witaminy B12.
- Jeśli pacjent przyjmuje inhibitory proteazy HIV takie jak atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia
HIV) jednocześnie z pantoprazolem, powinien poprosić lekarza o szczegółową poradę.
- Stosowanie inh ibitora pompy protonowej takiego jak pantoprazol, zwłaszcza przez okres powyżej 1 roku,
może nieznaczn ie zwiększyć ryzyko złamań kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa.
- Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent ma osteoporozę lub jeśli stosuj e kortykosteroidy (które mogą
zwiększać ryzyko osteoporozy).
- Jeśli pacjent przyjmuje pantoprazol pr zez ponad trzy miesiące, możliwe jest zmniejszenie stężenia
magnezu we krwi pacjenta. Objawy niskiego stężenia magnezu mogą obejmować uczucie zmęczenia,
mimowolne skurcze mięśni, dezorientację, drgawki, zawroty głowy lub przyspieszoną akcję serca. Jeśli u
pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi. Małe
stężenie magnezu może również prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu i wapnia we krwi. Lekarz może
zlecić regularne badania krwi w celu kontrolowania stęż enia magnezu .
- Jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała reakcja skórna w wyniku stosowania leku podobnego do leku
ASTELOC , który zmniejsza wydzielanie k wasu solnego w żołądku.
- Jeśli u pacjenta wystąpiła wysypka skórna, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni
słonecznych, należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ konieczne może być przerwanie
stosowania leku AST ELOC 40. Należy również powiedzieć o wszelkich innych występujących działaniach
niepożądanych, np. takich, ja k ból stawów.
- O planowanym specyficznym badaniu krwi (stężenie chromatograniny A).


Należy natychmiast poinformować lekarza przed rozpoczęciem lub w tra kcie przyjmowania leku, w
przypadku pojawienia się następujących objawów, które mogą być oznaką inne j, poważniejszej choroby: -
niezamierzona utrata masy ciała,
- wymioty , w szczególności nawracające ,
- krwawe wymioty, które mogą wyglądać jak ciemne fusy p o kawie ,
- krew w kale, czarny lub smolisty kał
- problemy z przełykaniem lub ból w trakcie przełykania; ,
- bladość i osłabienie (niedokrwistość),
- ból w klatce piersiowej,
- ból brzucha,
- ciężkie i (lub) uporczywe biegunki , ponieważ stosowanie tego leku wiąże się z niewielkim zwiększeniem
ryzyka występowania biegunki zakaźn ej.


Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania badań w celu wykluczenia podłoża nowotworowego
choroby, gdyż leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy choroby nowotworowej i o późnić jej
rozpoznanie. Jeśli objawy utrzymują się mimo leczenia, należy rozważyć wykonanie dalszych badań.

W przypadku przyjmowania ASTELOC przez dłuższy okres (ponad 1 rok), pacjent prawdopodobnie będzie
znajdował się pod stałą opieką lekarza. W takim p rzypadku należy w trakcie każdej wizyty
u lekarza zgłaszać wszelkie n owe i nieoczekiwane objawy oraz okoliczności ich wystąpienia.

Dzieci i młodzież

3
ASTELOC nie jest zalecany do stosowania u dzieci, gdyż nie zbadano jego działania u dzieci poniżej 12
roku życia.

Lek ASTELOC a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie
lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować .
Ponieważ lek ASTELOC może wpływać na skuteczność dzia łania innych leków należy poinfor mować
lekarza jeśli pacjent przyjmuje: - Leki, takie jak ketokonazol, itrakonazol i pozakonazol (stosowane w
leczeniu zakażeń grzybiczych) lub erlotynib (stosowany w leczeniu niektórych rodzajów nowotworó w
złośliwych), poni eważ ASTELOC może hamować prawidłowe działanie tych i innych leków ,
- W arfarynę i fenprokumon, które wpływają na gęstość krwi i zapobiegają zakrzepom . Może być
konieczne wykonani e dodatkowych badań ,
- Leki stosowane w leczeniu zak ażenia wirusem HIV, takie jak atazanawir. ,
- Metotreksat (stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy i chorób
nowotworowych) w przypadku stosowania metotreksatu lekarz może czas owo przerwać stosowanie
leku ASTELOC , ponieważ pantoprazol może zwiększać stężenie metotreksatu we krwi.
- Fluwoksaminę (stosowaną w leczeniu depresji i innych zaburzeń psychicznych) – jeśli pacjent
przyjmuje fluwoksaminę lekarz może zlecić zmniejszenie da wki.
- Ryfampicynę (stosowaną w leczeniu zakażeń).
- Ziele dziurawca zwyczajnego (H ypericum perforatum) (stosowane w leczeniu łagodnej depresji).


Ciąża i karmienie piersią
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. Stwierdzono
przenikanie leku do mleka kobiet karmiących piersią.
Jeśli pacjent ka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko , powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Lek może być stosowany u kobiet w ciąży lub kobiet, u któ rych nie można wykluczyć ciąży lub kobiet
karmiących piersią jedynie wtedy, jeśli lekarz uzna, że korzyść z jego stosowania jest większa, niż
potencjalne ryzyko dla nienarodzonego dziecka lub niemowlęcia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
ASTELOC nie ma wpływu lub wywiera nie istotny wpływ na zdolność pro wadzenia pojazdów
mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, jeżeli u pacjenta
wystąpią działani a niepożądane, takie jak zawro ty głowy lub zaburzenia widzen ia.


3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK ASTELOC

Lek ASTEL OC należy zawsze przyjmować zgodnie z zalece niami lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podania Lek przyjmować 1 godzinę prze d posiłkiem , nie należy ich gryźć ani kruszyć, należy je
połykać w całości popijając wodą.

Zalecan a dawka:
Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej:
Leczenie refluksowego zapalenia przełyku
Zazwyczaj stosowaną dawką jest jedna tabletka na dobę. Lekarz może zaleci ć zwiększenie dawki do
2 tabletek na dobę. Czas leczenia w przypadku refl uksowego zapalenia przełyku wynosi zazwyczaj od 4 do
8 tygod ni. Lekarz poinformuje, jak długo należy przyjmować lek.

Dorośli : Leczenie zakażeń bakterią Helicobacter pylori u pacjentó w z owrzodzeniem dwunastnicy
i żołądka w terapii skojarzonej z dwoma antybiotykami (leczenie eradykacyjne)

4
Jedna tabletka dwa razy na dobę wraz z dwoma tabletkami antybiotyków: amoksycyliny, klarytromycyny,
metronidazolu (lub tynidazolu) , każdy antybiotyk należy przyjmować dwa razy na dobę z tabletką
pantoprazolu. Pierwszą tabletkę pantoprazolu należy przyjmo wać 1 godzinę przed śniadaniem, a drugą -
1 godzinę przed kolacją. Należy przestrzegać wskazówek lekarza i zapoznać się z treścią ulotek załączonych
do opakowań antybiotyków. Leczenie trwa zazwyczaj od jednego do dwóch tygodni.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy
Zazwyczaj stosowaną dawką jest jedna tabletka na dobę. Po konsultacji z lekarzem dawkę można podwoić.
Lekarz poinformuje, jak dłu go należy przyjmować lek. Okres leczenia owrzodzenia żołądka wynosi
zazwyczaj od 4 do 8 tygodni. Leczenie owrzodzenia dwunastnicy trwa zazwyczaj od 2 do 4 tygodni.

Długotrwałe leczenie zespołu Zollingera -Ellisona i innych stanów chorobowych związanych
z nadmiernym wytwarzaniem kwasu żołądkowego
Zazwyczaj zalecaną dawką początkową są dwie tabletki na dobę.
Ob ie tabletki należy przyjmować 1 godzinę przed posiłkiem. W późniejszym czasie lekarz może zmienić
dawkę leku, w zależności od ilości wydzielanego kwasu żołądkowego. Jeśli lekarz przepisał więcej niż dwie
tabletki na dobę, lek należy przyjmować w dwóch dawk ach podzielonych.
Jeśli lekarz przepisze dawkę dobową większą niż cztery tabletki na dobę, dokładnie poinformuje pacjenta,
kiedy należy przerwać przyj mowanie leku.

Pacjenc i z zaburzeniami czynności nerek - W przypadku problemó w z ner kami nie należy przyjmować
leku ASTELOC w celu eradykacji Helicobacter pylori .

Pacjenc i z zaburzeniami czynności wątroby
- W ciężkich chorobach wątroby nie należy przyjmow ać więcej niż jednej tabletki o mocy 20 mg
pantoprazolu na dobę (w tym celu dostępne są tabletki zwierające 20 mg pantoprazolu).

W umiarkowanych lub ciężkich chorobach wątroby nie należy przyjmować leku ASTELOC 40 w celu
eradykacji Helicobacter pylori .

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Tabletki nie są zalecane do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.


Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku ASTELOC
Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie są znane objawy przedawkowania.

Pominięcie przyjęc ia leku ASTELOC
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną,
zaplanowaną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku ASTELOC
Nie należy przerywać stosowania tabletek bez uprzedniej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowan iem tego leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.


4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, ASTELOC może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Jeśli wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku
i niezwłocznie poinformować lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalem , gdzie pełniony
jest ostry dyżur:

5

- ciężkie reakc je alergiczne (występujące rzadko : nie częściej niż u 1 na 100 0 osób ): obrzęk języka i
(lub ) gardła, trudności w połykaniu, pokrzywka (wysypka jak po oparzeniu pokrzywą), trudności w
oddychaniu, alergiczny obrzęk twarzy (obrzęk Quincke’go/obrzęk naczynioru chowy), silne zawroty głowy
z bardzo szybkim biciem serca i obfitym poceniem się;

- ciężkie reakcje skórne (częstość nieznana : częstość nie może być określona na podstawie dostępnych
danych ): powstawanie pęcherzy na skórze i gwałtowne pogorszenie ogólnego stanu zdrowia, nadżerki
(łącznie z lekkim krwawieniem) oczu, nosa, jamy ustnej/warg lub genitaliów (zespół Stevensa -Johnsona,
zespół Lyella, rumień wielopostaciowy) i nadwrażliwość na światło;

- inne ciężkie stany (częstość nieznana : częstość nie może by ć określona na podstawie dostępnych
danych ): zażółcenie skóry lub białkówek oczu (ci ężkie uszkodzenie komórek wątroby, żółtaczka) lub
gorączka, wysypka i powiększenie nerek z bólem podczas oddawania moczu oraz bólem w dolnej części
pleców (ciężkie zapaleni e nerek).


Inn e działania niepożądan e:
- często (nie częściej niż u 1 na 10 osób)
Łagodne polipy żołądka.
- niezbyt często (nie częściej niż u 1 na 10 0 osób osób ):
Ból głowy, zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia i wiatry, zap arcie, sucho ść w jamie
ustnej, ból i dyskomfort w obrębie jamy brzusznej, wysypka na skórze, osutka, wykwity skórne, świąd,
osłabienie, uczucie wyczerpania lub ogólne złe samopoczucie, zaburzenia snu , złamania kości biodrowej,
kości nadgarstka lub kręgosł upa.
- rzadk o ( nie częściej niż u 1 na 10 00 osób ):
Zaburzenia lub całkowity brak odczuwa nia smaku ; zaburzenia widzenia, takie jak nieostre widzenie,
pokrzywka, ból stawów, ból mięśni, zmiana masy ciała, podwyższona tempe ratura ciała, obrzęk kończyn
(obrzęk obwodowy), reakcje alergiczne, depresja, powiększenie piersi u mężczyzn .
- bardzo rzadko ( nie częściej niż u 1 na 10 000 osób ):
Zaburzenia orientacji. - częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych
danych): Omamy, splątanie (szczególni e u pacjentów, u których takie objawy wystąpiły już wcześniej ),
zmniejs zenie stężenia sodu we krwi , zmniejszenie stężenia magnezu we krwi (patrz punkt 2), wraż enie
łaskotania, kłucia, mrowienia, pieczenia lub drętwienia, wysypka mogąca przebiegać z bólem stawów ,
zapalenie jelita grubego powodujące uporczywą wodnistą biegunkę .


Działania niepożądane rozpoznawane w badaniach krwi:
- niezbyt często (nie częściej niż u 1 na 100 osób ):
Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych .
- rzadko (nie częściej niż u 1 na 1 000 osób ):
Zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie stęż enia tłuszczów we krwi , związane z wysoką gorączką,
nagłe zmniejszenie ilości krążących granulocytów - białych krwinek.
- bardzo rzadko ( nie częściej niż u 1 na 10 000 osób ):
Zmniejszenie liczby płytek krwi, co może objawiać się częstszym niż zazwyczaj występowaniem
krwawień lub zasinień; zmniejszenie liczby krwinek białych, co może prowadzić do częstszych zakażeń ,
współistniejąc e, nieprawidłowe zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwin ek, jak również płytek krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wsze lkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłasza ć
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działa ń Produktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Lecz niczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C, 02 -222 Warszawa , tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 4 9 21 309
e-mail: ndl@urpl. gov.pl .
Działania niepożądane można zgłaszać również pod miotowi odpowiedzialnemu.

6
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa st osowania leku.


5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ASTELOC

Lek należy prze chowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci .
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamies zczonego na etykiecie i pudełku .. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.


Lekó w nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowa nie pomoże chronić środowisko.


6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek ASTELO C
- Substancją czynną leku jest pantoprazol (w postaci pantoprazolu sodowego póltorawodnego ).
- Każda tabletka zawiera 40 mg pantoprazolu.
- Pozostałe składniki to:
mannitol ,
sodu węglan bezwodny,
karboksmetyloskrobia sodowa (ty p A),
kwasu metakrylowego i ety lu akrylanu kopolimer ,
wapnia stearynian.

Otoczka : Opadry white OY -D-7233 :
hypromeloza 3 cP ,
tytanu dwutlenek (E 171 ),
talk,
makrogol 400,
sodu laurylosiarcza n.

Otoczka: Kollicoat MAE 30 DP yellow:
kwasu metakrylowego i etyl u akrylanu kopolimer dyspersja 30% ,
glikol propylenowy ,
żelaza tlenek żółty (E 172),
tytanu dwutlenek (E 171),
talk.

Jak wygląda lek ASTELOC i co zawiera opakowanie
Ciemnożółta, eliptyczn a, obustronnie wypukła tabletka dojelitowa .

Wielkości opakowań:
Blistry zawierające: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 98, 100 tabletek
Butelka z HDPE: 30, 100, 250 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzi alny
Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05 -152 C zosnów

7


Wytwórca
Actavis Ltd.
BL B016 Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN 3000
Malta

Actavis hf.
Reykjavíkurvegur 76 -78
220 Hafnarfjörður
Islandia

Balkanpharma – Dupnitsa AD
3 Samokovsko Schosse Str.
Dupnitsa 2600
Bułgaria

Ten produkt leczniczy jes t zatwierdzony w państwach członk owskich EOG pod następującymi
nazwami:

Polska : ASTELOC

Data ostatniej aktualizacji ulotki: Październik 2019