Arlevert

Ośrodkowy układ nerwowy

Szczegółowe informacje

moc:20 mg + 40 mg
postać:tabletki
typ procedury:MRP
kod ATC:N07CA52
ważność pozwolenia:Bezterminowy
numer pozwolenia:14717

Substancje czynne

Cinnarizinum
Dimenhydrinatum

Opakowania

wielkosc20
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990652150
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id44283
wielkosc50
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990652167
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id44284
wielkosc100
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909990652174
kategoriaDostepnosciRp
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id44285

Ulotka dołączona do opakowania : informacja dla użytkownika

Arlevert 20 mg + 40 mg tabletki
Cinnarizinum + Dimenhydrinatum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku , ponieważ zawiera ona informacje ważne
dla pacjenta .
 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszko dzić innej
osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Arlevert i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Arlevert
3. Jak przyjmować lek Arlevert
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Arlevert
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Arlevert i w jakim celu się go stosuje

Lek Arlevert zawiera dwie substancje czynne. Jedną z nich jest cynaryzyna a drugą – dimenhydramina . Substancje
te należą do różnych grup leków. Cynaryzyna należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia.
Dimenhydramina należy do grupy leków przeciwhistaminowych.

Obie substancje wpływają na zmniejszenie objawów zawrotów głowy (uczucie zawrotów gło wy lub „wirowania”)
i nudności. Jeśli obie te substancje są stosowane jednocześnie, działają bardziej skutecznie niż stosowane osobno.

Lek Arlevert jest stosowany u dorosłych w leczeniu zawrotów głowy różnego pochodzenia . Może istnieć kilka
różnych przyczyn zawrotów głowy. Stosowanie leku Arlevert może pomóc w wykonywaniu codziennych czynności,
utrudnionych w związku z występowaniem zawrotów głowy.


2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Arlevert

Kiedy nie przyjmować leku Arlevert
 u pacjentów w wieku poniżej 18 lat
 jeśli pacjent ma uczulenie na cynaryzynę, dimenhydrynat lub difenhy dramin ę lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)
 jeśli pacjent jest uczulony na jakikolwiek inny lek przeciwhistaminowy (np. astemizol, chlorfeniramina
i terfenadyna stosowane jako leki przeciwuczuleniowe). Nie należy stosować tego leku bez zalecenia lekarza.
 u pacjentów z jaskrą zamykając ego się kąta (rodzaj choroby oczu)
 u pacjentów z padaczką
 u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem mózgowym (np. w zawiązku z guzem)
 u pacjentów nadużywających alkoholu
 u pacjentów z chorobami gruczołu krokowego, które utrudniają oddawanie moczu
 u pacjentów z niewydolnośc ią wątroby lub nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Arlevert należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką , jeśli u
pacjenta występuje:
 niskie lub wysokie ciśnienie tętnicze krwi
 zwiększone ciśnienie w gałce ocznej
 niedrożność jelit
 powiększony gruczoł krokowy
 nadczynność tarczycy
 ciężka choroba serca

 choroba Parkinsona .

Stosowanie leku Arlevert może pogorszyć stan pacjenta. Lek Arlevert może nadal być odpowiedni dla pacjenta,
jednak lekarz musi brać te czynniki pod uwagę.

Lek Arlevert a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio , a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować .
Lek Arlevert może reagować z innymi lekami przyjmowanymi przez pacjenta.

Jeśli lek Arlevert jest stosowany w skojarzeniu z poniższymi lekami, może powodować uczucie zmęczenia lub
senność:
 barbiturany (leki często stosowane jako środki uspokajające)
 opioidy (silne leki przeciwbólowe , takie jak morfina)
 środki uspokajające (leki stosowa ne w leczeniu depresji i lęków)
 inhibitory oksydazy monoaminowej (leki stosowane w leczeniu depresji i lęków) .

Lek Arlevert może nasilać działanie następujących leków:
 trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (stosowane w leczeniu depresji i lęków)
 atropina (lek zwiotczający mięśnie, często stosowany podczas badań okulistycznych)
 efedryna (może być stosowana w leczeniu kaszlu lub kataru)
 prokarbazyna (lek stosowany w leczeniu niektórych nowotw orów)
 leki stosowane w celu obniżenia ciśnienia krwi .

Aminoglikozydy (rodzaj antybiotyków) mogą uszkadzać ucho wewnętrzne. Podczas stosowania leku Arlevert takie
uszkodzenie może być niezauważalne.

Nie należy przyjmować leku Arlevert z lekami stosowanymi w leczeniu nieregularnej pracy serca (leki
przeciwarytmiczne) .
Ponadto lek Arlevert może zmieniać reakcje skórne na alergeny podczas testów skórnych.

Lek Arlevert z jedzeniem , piciem i alkoholem
Lek Arlevert może powodować niestrawność. Można to zmniejszyć stosując tabletki po posiłku. Nie wolno pić
alkoholu podczas przyjmowania leku Arlevert, ponieważ może powodować uczucie zmęczenia i senności.

Ciąża , karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko,
powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Arlevert może powodować senność. W przypadku wystąpienia takiego działa nia leku, nie wolno prowadzić
pojazdów ani obsługiwać maszyn.


3. Jak przyjmować lek Arlevert

Ten l ek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniem lekarza lub farmaceuty . W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku Arlevert to: 1 tabletka stosowana trzy razy na dobę po posiłku i popijana płynem. Tabletkę
należy połknąć w całości bez żucia.

Zwykle lek Arlevert stosuje się przez 4 tygodnie. Lekarz poinformuje pacjenta, jeśli konieczne będzie wydłużenie
okresu leczenia lekiem Arlevert.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Arlevert
W razie przypadkowego zastosowania większej liczby tabletek lub w razie połknięcia tabletek przez dziecko należy
niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W przypadku za stosowania zbyt dużej liczby tabletek leku Arlevert u pacjenta może wystąpić uczucie silnego
zmęczenia, zawroty głowy i drgawki. Może nastąpić rozszerzenie źrenic i niemożność oddawania moczu . Może
pojawić się suchość w jamie ustnej, nagłe zaczerwienienie twarzy, zwiększenie częstości skurczów serca,
gorączka, po cenie się i ból głowy.

W przypadku zastosowania dużej ilości leku Arlevert może pojawić się napad padaczki, omamy , wysokie ciśnienie
tętnicze krwi, uczucie drżenia, podniecenie i trudności w oddychaniu. Może pojawić się śpiączka.

Pominięcie przyjęcia leku Arlevert

W przypadku pominięcia tabletki Arlevert należy ją po prostu pominąć. Następną tabletkę leku Arlevert należy
zastosować o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu u zupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie przyjmowania leku Arlevert
Nie wolno przerywać stosowania leku Arlevert bez zalecenia lekarza. W razie przedwczesnego odstawienia leku
objawy zawrotów głowy (zawroty głowy i „wirowanie") mogą powrócić ponownie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza ,
farmaceuty lub pielęgniarki .


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (wyst ępują maksymalnie u 1 na 10 osób ): ospałość, suchość w jamie ustnej, ból
głowy i ból brzucha. Takie reakcje mają zwykle łagodny charakter i ustępują w ciągu kilku dni nawet, jeśli nadal
stosowany jest lek Arlevert.

Niezbyt częste działania niepożądane (wyst ępują maksymalnie u 1 na 100 osób ): pocenie się, zaczerwienienie
skóry, niestrawność, nudności, biegunka, nerwowość, skurcze, roztargnieni e, szum w uszach (dzwonienie
w uszach), parestezja (mrowienie rąk lub stóp), drgawki (drżenie).

Rzadkie działania niepożądane (wyst ępują maksymalnie u 1 na 1 000 osób ): pogorszenie ostrości wzroku,
reakcje alergiczne (np. reakcje skórne), wrażliwość na światło i trudności w oddawaniu moczu.

Bardzo rzadko działania niepożądane (wyst ępują u mniej niż 1 na 10 000 osób ): możliwe zmniejszenie liczby
białych krwinek i płytek krwi oraz może nastąpić duże zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, powodując
osłabienie, powstawanie siniaków i zwiększenie możliwości zakażeń. W przypadku zakażenia z gorączką
i poważnego pogorszenia ogólnego stanu należy skontaktować się z lekarzem i poinformować go
o przyjmowanym leku .

Inne możliwe działani a niepożądane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) , które
mogą wystąpić w związku z tego typu lekiem obejmują:
zwiększenie masy ciała, zaparcie, uczucie ucisku w klatce piersiowej, żółtaczkę (żółte zabarwienie skóry lub białek
oczu spowodowane zaburzeniami czynności wątroby lub dotyczącymi krwi), nasilenie objawów jaskry
zamykając ego się kąta (choroba oczu, której towarzyszy wzrost ciśnienia w gałce ocznej), niekontrolowane ruchy,
nietypowe pobudzenie lub niepokój (szczególnie u dzieci), ciężkie reakcje skórne.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce,
należy powiedzieć o tym lekarzowim, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niep ożądanych Działań Produktów Leczniczych, Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C ,
PL -02 222 Warszaw a, Tel.: + 48 22 49 21 301 , Faks: + 48 22 49 21 309 , e-mail: ndl @urpl.gov.pl .

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa
stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Arlevert

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze po : "Termin
ważności". Termin ważności oznacza ostatni dzień po danego miesiąca.

Ten lek nie wymaga specja lnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji. Należy zapytać farmaceutę , jak usunąć leki, których się już nie używa .
Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


6. Zawartość opakowania i i nne informacje

Co zawiera lek Arlevert

 Substancjami czynnymi leku są cynaryzyna (20 mg ) i dimenhydr amin a (40 mg ).
 Pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, talk, hypromeloza, krzemionka
koloidalna bezwodna, magnezu stearynian i kroskarmeloza sodowa.

Jak wygląda lek Arlevert i co zawiera opakowanie
Tabletki Arlevert są białe do jasnożółtych , obustronnie wypukłe , okrągłe i oznaczone po jednej stronie literą „A”.
Lek jest dostępny w opakowaniach zawieraj ących 20, 50 lub 100 tabletek. Tabletki są pakowane w blistry
z PVC/PVDC/Aluminium odpowiednio po 20 lub 25 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować
się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG
Liebigstrasse 1-2
65439 Flörsheim am Main, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego pod nast ępującymi nazwami:

Austria : Arlevert 20 mg/40 mg Tabletten
Belgia , Luksemburg : Arlevertan 20 mg/ 40 mg tabletten/ comprimés /Tabletten
Bułgaria: Arlevert 20 mg/40 mg таблетки
Cypr , Grecja : Arlevert 20 mg/40 mg δισκία
Republika Czeska : Arlevert 20 mg/40 mg tablety
Dania, Szwecja: Arlevert 20 mg/40 mg tabletter
Estonia : Arlevert 20 mg/40 mg tabletid
Finlandia : Arlevert 20 mg/40 mg tabletit
Niemcy: Arlevert 20 mg/40 mg Tabletten;
Cinnarizin Dimenhydrinat Hennig 20 mg/40 mg Tabletten
Węgry: Arlevert 20 mg/40 mg tabletta
Irlandia, Wielka Brytania: Arlevert 20 mg/40 mg tablets
Włochy: Arlevertan 20 mg/40 mg compresse
Łotwa : Arlevert 20 mg/40 mg tabletes
Litwa : Arlevert 20 mg/40 mg tabletės
Polska: Arlevert 20 mg + 40 mg tabletki
Portugalia : Arlevert 20 mg + 40 mg compr imidos
Rumunia: Arlevert 20 mg/40 mg comprimate
Słowacja: Arlevert 20 mg/40 mg tablety
Słowenia: Arlevert 20 mg/40 mg tablete
Hiszpania : Arlevertan 20 mg/40 mg comprimidos
Holandia: Arlevert 20 mg/40 mg tabletten
Data ostatniej aktualizacji ulotki: