Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Aciclovir Mylan

Leki przeciwzakaźne

Szczegółowe informacje

moc:25 mg/ml
podmiot:Mylan S.A.S.
typ procedury:DCP
kod ATC:J05AB01
ważność pozwolenia:2020-02-09
numer pozwolenia:22302

Substancje czynne

Aciclovirum

Opakowania

wielkosc1
jednostkaWielkoscifiol. 250 mg
kodEAN5909991207328
kategoriaDostepnosciLz
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id106597
wielkosc1
jednostkaWielkoscifiol. 500 mg
kodEAN5909991207335
kategoriaDostepnosciLz
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id106598
wielkosc5
jednostkaWielkoscifiol. 250 mg
kodEAN5909991207342
kategoriaDostepnosciLz
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id106599
wielkosc5
jednostkaWielkoscifiol. 500 mg
kodEAN5909991207359
kategoriaDostepnosciLz
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id106600
wielkosc10
jednostkaWielkoscifiol. 250 mg
kodEAN5909991207373
kategoriaDostepnosciLz
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id106602
wielkosc10
jednostkaWielkoscifiol. 500 mg
kodEAN5909991207366
kategoriaDostepnosciLz
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id106601

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka do
ączona do opakowania: informacja dla u żytkownika

Aciclovir Mylan, 25 mg/ml, proszek do sporz ądzania roztworu do infuzji
Acyklowir

Nale ży uwa żnie zapozna ć si ę z tre ści ą ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa ż zawiera ona
informacje wa żne dla pacjenta.
· Nale ży zachowa ć t ę ulotk ę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczyta ć.
· W razie jakichkolwiek w ątpliwo ści nale ży zwróci ć si ę do lekarza, farmaceuty lub piel ęgniarki.
· Lek ten przepisano ści śle okre ślonej osobie. Nie nale ży go przekazywa ć innym. Lek mo że
zaszkodzi ć innej osobie, nawet je śli objawy jej choroby s ą takie same.
· Jeśli wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo dane, w tym wszelkie objawy niepo dane
niewymienione w ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis tre ści ulotki:

1. Co to jest lek Aciclovir Mylan i w jakim celu si ę go stosuje
2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Aciclovir Mylan
3. Jak stosowa ć lek Aciclovir Mylan
4. Mo żliwe dzia
ania niepo dane
5. Jak przechowywa ć lek Aciclovir Mylan
6. Zawarto opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Aciclovir Mylan i w jakim celu si ę go stosuje

Lek Aciclovir Mylan zawiera substancj ę czynn ą o nazwie acyklowir. Nale ży on do grupy leków
okre ślanych mianem leków przeciwwirusowych. Jego mechani zm dzia
ania polega na zabijaniu wirusów
lub hamowaniu ich wzrostu.
Aciclovir Mylan mo że by ć stosowany:
· W leczeniu ci kich przypadków opryszczki narz ądów p
ciowych.
· W zapobieganiu lub leczeniu zaka że ń wywo
anych przez wirusa opryszczki pospolitej (opr yszczki
wargowej i opryszczki narz ądów p
ciowych) u osób z gorzej funkcjonuj ącym uk
adem
odporno ściowym, czyli u osób, których organizm gorzej sobie radzi ze zwalczaniem zakaże ń .
· W leczeniu zaka że ń wywo
anych przez wirusa opryszczki pospolitej u dz ieci w wieku do 3 miesięcy.
Tego rodzaju zaka żenia w rzadko wyst ępuj ących przypadkach wywo
uje wirus odpowiedzialny za
opryszczk ę wargow ą i opryszczk ę narz ądów p
ciowych.
· W leczeniu opryszczkowego zapalenia mózgu. Jest to rzadko występuj ąca posta ć zaka żenia
wywo
ywanego przez wirusa odpowiedzialnego za oprys zczkę wargow ą i opryszczk ę narz ądów
p
ciowych.
· W leceniu zaka że ń wywo
anych przez wirusa ospy wietrznej i pó
pa śca.

2. Informacje wa żne przed zastosowaniem leku Aciclovir Mylan

Kiedy nie stosowa ć leku Aciclovir Mylan:
· Jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozosta
ych sk
adników
tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Leku Aciclovir Mylan nie należy stosowa ć, je śli w przypadku pacjenta spe
nione jest powy ższe
zastrze żenie. W przypadku jakichkolwiek w ątpliwo ści nale ży przed rozpocz ęciem stosowania leku
Aciclovir Mylan zwróci ć si ę do lekarza lub farmaceuty.

Ostrze żenia i środki ostro żno ści
Przed rozpocz ęciem stosowania leku Aciclovir Mylan nale ży omówi ć to z lekarzem lub farmaceut ą, je śli:
· pacjent ma problemy z nerkami,
· pacjent ma wi ęcej ni ż 65 lat.

W przypadku jakichkolwiek w ątpliwo ści co do tego, czy którekolwiek z zastrze że ń dotyczy pacjenta,
nale ży przed rozpocz ęciem stosowania leku Aciclovir Mylan zwróci ć si ę do lekarza lub farmaceuty.

Lek Aciclovir Mylan a inne leki
Nale ży powiedzie ć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przy jmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a tak że o lekach, które pacjent planuje przyjmowa ć. Dotyczy to równie ż leków
dost ępnych bez recepty, w tym preparatów zio
owych.

Nale ży w szczególno ści poinformowa ć lekarza lub farmaceut ę, je śli pacjent przyjmuje którykolwiek z
nast ępuj ących leków:
· probenecyd — lek stosowany w leczeniu dny,
· cymetydyn ę — lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żo
ądka,
· takrolimus, cyklosporyn ę lub mykofenolanmofetylu — leki stosowane w celu za pobieżenia
odrzuceniu przeszczepu przez organizm pacjenta,
· sole litu — leki stosowane w leczeniu zaburze ń maniakalno-depresyjnych,
· teofilin ę — lek stosowany w leczeniu pewnych chorób uk
adu o ddechowego.

Ci a, karmienie piersi ą i wp
yw na p
odno 
Je śli pacjentka jest w ci y lub karmi piersi ą, przypuszcza że mo że by ć w ci y lub gdy planuje mie ć
dziecko, powinna poradzi ć si ę lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego le ku.

Przed rozpocz ęciem stosowania jakiegokolwiek leku nale ży omówi ć to z lekarzem lub farmaceut ą.

Aciclovir Mylan zawiera sód
Produkt leczniczy zawiera w jednej dawce mniej ni ż 1 mmol (24,5 mg) sodu, co oznacza, że jest
praktycznie wolny od sodu.

3. Jak stosowa ć lek Aciclovir Mylan

W jaki sposób lek ten jest podawany
Lek ten nie jest przeznaczony do samodzielnego stos owania przez pacjenta. Jest on zawsze podawany
pacjentowi przez osob ę odpowiednio do tego przeszkolon ą.

Przed podaniem lek ten jest wpierw rozcie ńczany.

Lek Aciclovir Mylan jest przeznaczony do stosowania drogą do żyln ą i jest on podawany w postaci
ci ąg
ego wlewu do żylnego. Jest on podawany powoli, przez okres jednej godziny.

Lek Aciclovir Mylan jest zwykle podawany co 8 godzi n.

Pacjent może otrzymywa ć p
yny, aby nie dosz
o u niego do odwodnienia.

Je śli lek Aciclovir Mylan dostanie si ę przypadkowo do oczu albo na skór ę, pacjent powinien natychmiast
powiedzie ć o tym lekarzowi lub piel ęgniarce, tak aby mogli oni natychmiast lek ten sp
u kać.

Podawana pacjentowi dawka, cz ęstotliwo jej podawania oraz czas trwania leczenia b ęd ą uzale żnione
od: · rodzaju wyst ępuj ącego u pacjenta zaka żenia,
· masy cia
a pacjenta,
· wieku pacjenta,
· stopnia wydolno ści nerek pacjenta.

Je śli pacjent ma nadwag ę, jest w podesz
ym wieku lub ma problemy z nerkami, wówczas lekarz będzie
móg
obni ży ć dawk ę tego leku.

Stosowanie u dzieci
Dawk ę leku Aciclovir Mylan stosowan ą:
· u dzieci w wieku od 3 miesi ęcy do 12 lat wylicza si ę na podstawie pola powierzchni cia
a,
· u noworodków i u niemowl ąt w wieku do 3 miesi ęcy wylicza si ę na podstawie masy cia
a.
· Jeśli dziecko ma problemy z nerkami, wówczas dawka teg o leku będzie mog
a zosta ć obni żona.
· Leczenie tym lekiem zwykle prowadzone jest przez 14 -21 dni w zależno ści od rodzaju zaka żenia.

Pacjenci z problemami z nerkami
Je śli pacjent ma problemy z nerkami, wówczas lekarz mo że zadecydowa ć o obni żeniu dawki leku
Aciclovir Mylan. Je śli pacjent ma problemy z nerkami, to bardzo wa żne jest w jego przypadku, aby
otrzymywa
du że ilo ści p
ynów podczas leczenia za pomoc ą tego leku, tak aby nie dosz
o u niego do
odwodnienia.
Je śli powy ższe zastrze żenie dotyczy pacjenta, wówczas przed rozpocz ęciem otrzymywania leku Aciclovir
Mylan powinien on porozmawia ć z lekarzem.

Pacjenci w podesz
ym wieku
Je śli pacjent jest w podesz
ym wieku, wówczas lekarz m oże zadecydowa ć o zmodyfikowaniu dawki leku
Aciclovir Mylan w taki sposób, aby unikn ewentualnego wyst ąpienia problemów z nerkami.

Bardzo wa żne jest to, aby pacjent otrzymywa
du ilo p
ynów, aby nie dosz
o u niego do odwodnienia.

Zastosowanie wi ększej ni ż zalecana dawki leku Aciclovir Mylan
Je śli pacjent ma wra żenie, że otrzyma
zbyt du dawk ę leku Aciclovir Mylan, powinien wówczas
natychmiast porozmawia ć z lekarzem lub piel ęgniark ą.

Je śli pacjent otrzyma zbyt du dawk ę leku Aciclovir Mylan, wówczas mog ą u niego wyst ąpi ć
nast ępuj ące objawy:
· dezorientacja lub pobudzenie psychoruchowe,
· omamy, czyli halucynacje (pacjent mo że widzie ć rzeczy, których w rzeczywisto ści nie ma, lub
s
ysze ć rzeczy, których w rzeczywisto ści nie s
ycha ć),
· napady drgawek,
· utrata przytomno ści ( śpi ączka).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwo ści zwi ązanych ze stosowaniem tego leku nale ży zwróci ć si ę do
lekarza lub farmaceuty.
4. Mo żliwe dzia
ania niepo dane

Jak ka żdy lek, lek ten mo że powodowa ć dzia
ania niepo dane, chocia ż nie u ka żdego one wyst ąpi ą.
Poni żej wymieniono dzia
ania uboczne, które mog ą wyst ąpi ć w przypadku stosowania tego leku.

Je śli u pacjenta dojdzie do reakcji alergicznej, pacjent powinien przerwać przyjmowanie leku
AciclovirMylan i natychmiast zwróci ć si ę do lekarza . Objawy reakcji alergicznej mog ą obejmowa ć:
· wysypk ę, sw ędzenie lub pokrzywk ę na skórze,
· obrz ęk twarzy, warg, j ęzyka lub innych cz ci cia
a,
· duszno , świszcz ący oddech lub utrudnione oddychanie,
· gor ączk ę (wysok ą temperatur ę) o niewyja śnionej przyczynie oraz uczucie zbli żaj ącego si ę omdlenia,
szczególnie po przyj ęciu pozycji stoj ącej.

Reakcje alergiczne powodowane przez ten lek zdarzaj ą si ę bardzo rzadko i mog ą wyst ępowa ć z
cz ęsto ści ą nieprzekraczaj ącą 1 na 10 000 u żytkownika.

Poni żej wymieniono inne dzia
ania niepo dane:

Cz ęsto (mog ą wyst ępowa ć z cz ęsto ści ą nieprzekraczaj ącą 1 na 10 osób)
· nudno ści lub wymioty,
· sw ędz ąca wysypka przypominaj ąca pokrzywk ę,
· reakcja skórna po ekspozycji na świat
o (nadwra żliwo na świat
o),
· sw ędzenie,
· obrz ęk, zaczerwienienie i bolesno w miejscu wstrzykni ęcia.

Niezbyt cz ęsto (mog ą wyst ępowa ć z cz ęsto ści ą nieprzekraczaj ącą 1 na 100 osób)
· krwawienia z nosa i
atwiejsze ni ż wcze śniej siniaczenie si ę.

Bardzo rzadko (mogą wyst ępowa ć z cz ęsto ści ą nieprzekraczaj ącą 1 na 10 000 osób)

· ból g
owy lub zawroty g
owy,
· biegunka lub ból brzucha,
· uczucie zm ęczenia,
· gor ączka,
· odchylenia w niektórych badaniach krwi i moczu,
· os
abienie,
· pobudzenie psychoruchowe lub dezorientacja,
· drżenie,
· omamy, czyli halucynacje (pacjent mo że widzie ć rzeczy, których w rzeczywisto ści nie ma, lub
s
ysze ć rzeczy, których w rzeczywisto ści nie s
ycha ć),
· napady drgawek,
· uczucie nadmiernej senno ści,
· zaburzenia równowagi podczas chodzenia i brak koord ynacji ruchowej,
· problemy z mówieniem,
· niemo żno logicznego my ślenia lub oceny sytuacji,

· utrata przytomno ści ( śpi ączka),
· pora żenie ca
ego cia
a lub cz ci cia
a,
· zaburzenia zachowania, mowy i ruchów ga
ek ocznych,
· sztywno szyi i nadwra żliwo na świat
o,
· zapalenie w ątroby,
· zażó
cenie skóry i twardówek oczu ( żó
taczka),
· problemy z nerkami objawiaj ące si ę oddawaniem niewielkiej ilo ści moczu lub nieoddawaniem
moczu,
· ból w dolnej cz ci kr ęgos
upa, w okolicach nerek lub nad biodrami (ból ne rek).

Zg
aszanie dzia
a ń niepo danych
Je śli wyst ąpi ą jakiekolwiek objawy niepo dane, w tym wszelkie objawy niepo dane niewymienione w
ulotce, nale ży powiedzie ć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dzia
ania niepo dane mo żna zg
asza ć
bezpo średnio do Departamentu Monitorowania Niepo danych Dzia
a ń Produktów Leczniczych Urz ędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medyczny ch i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr
telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl .gov.pl.
Dzi ęki zg
aszaniu dzia
a ń niepo danych mo żna b ędzie zgromadzi ć wi ęcej informacji na temat
bezpiecze ństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywa ć lek Aciclovir Mylan
Lek nale ży przechowywa ć w miejscu niewidocznym i niedost ępnym dla dzieci.

Nie stosowa ć tego leku po up
ywie terminu wa żno ści zamieszczonego na etykiecie fiolki i pude
ku po
skrócie EXP. Termin wa żno ści oznacza ostatni dzie ń podanego miesi ąca.

Produkt leczniczy nie wymaga przechowywania w szcze gólnych warunkach.

Po rozcie ńczeniu: Trwa
o chemiczna i fizyczna zosta
y wykazane dla okresu 2 4 godzin w temperaturze
25ºC. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zu ży ć natychmiast. Je śli produkt nie
zostanie zu żyty natychmiast, odpowiedzialno za czas przechowywania po rozcie ńczeniu i warunki
przechowywania ponosi u żytkownik.

W przypadku roztworów zrekonstytuowanych trwa
o chemiczna i fizyczna zosta
y wykazane dla
okresu co najmniej 12 godzin w temperaturze 25ºC.
Nie nale ży u żywa ć tego produktu, je śli stwierdzi si ę w nim obecno widocznych cz ąstek sta
ych.

Leków nie nale ży wyrzuca ć do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapyta ć
farmaceut ę, jak usun leki, których si ę ju ż nie u żywa. Takie post ępowanie pomo że chroni ć ś rodowisko.

6. Zawarto opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Aciclovir Mylan
Substancj ą czynn ą leku jest acyklowir.

Jeden ml zrekonstytuowanego roztworu do infuzji zawiera dwuwodną sól sodow ą acyklowiru w ilo ści
równowa żnej 25 mg acyklowiru.

Jedna fiolka o obj ęto ści 10 ml zawiera dwuwodn ą sól sodow ą acyklowiru w ilo ści równowa żnej 250 mg
acyklowiru.
Jedna fiolka o obj ęto ści 20 ml zawiera dwuwodn ą sól sodow ą acyklowiru w ilo ści równowa żnej 500 mg
acyklowiru.
Produkt leczniczy zawiera w jednej dawce 24,5 mg so du.

Jak wygl ąda lek Aciclovir Mylan i co zawiera opakowanie

Lek Aciclovir Mylan, 25 mg/ml, proszek do sporz ądzania roztworu do infuzji dostarczany jest w
szklanych fiolkach zawieraj ących liofilizowany proszek o barwie od bia
ej do kr emowej.

Lek dost ępny jest w fiolkach o obj ęto ści 10 m i 20 ml, w pude
kach po 1, 5 lub 10 fiolek.

Nie wszystkie wielko ści opakowa ń musz ą znajdowa ć si ę w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Mylan S.A.S.
117 Allée des Parcs
69800 Saint-Priest
Francja
Importer
Agila Specialties Polska Sp. Z.o.o
10, Daniszewska Str.,
03-230 Warsaw
Polska
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach cz
onkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod nast ępuj ącymi nazwami:
Austria: Aciclovir Mylan 25mg/ml PulverzurHerstel lungeinerInfusionslösung
Belgia: Aciclovir Mylan 250mg poedervooroplossing voorinfusie
Aciclovir Mylan 500mg poedervooroplossingvoorinfusi e
Niemcy: Aciclovir Mylan 25mg/ml PulverzurHerstell ungeinerInfusionslösung
Dania: Aciclovir Mylan
Hiszpania: Aciclovir Mylan 25mg/ml polvoparasoluc iónpara perfusion
Finlandia: Aciclovir Mylan 25mg/ml infuusiokuiva-a ine, liuostavarten
Francja: ACICLOVIR MYLAN 25 mg/ml, poudre pour so lution pour perfusion
W
ochy: Aciclovir Mylan Specialties UK
Polska: Aciclovir Mylan
Szwecja: Aciclovir Mylan 25mg/ml Pulver till infus ionsvätska, lösning
WielkaBrytania: Aciclovir 25 mg/ml powder for solut ion for infusion

Data ostatniej aktualizacji ulotki: lipiec 2015

Informacje przeznaczone wy
ącznie dla fachowego personelu medycznego.

ULOTKA TECHNICZNA
Aciclovir Mylan, 25 mg/ml, proszek do sporz ądzania roztworu do infuzji


Specjalne środki ostro żno ści dotycz ące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do
stosowania
Rekonstytucja: Produkt leczniczy nale ży rekonstytuowa ć przy u życiu podanych poni żej obj ęto ści wody
do wstrzykiwa ń albo roztworu chlorku sodu o st eniu 9 mg/ml (0,9% w/v) do infuzji, tak aby uzyska ć
roztwór zawieraj ący 25 mg na ml:

Posta ć produktu Obj ęto roztworu do rekonstytucji
Fiolka zawieraj ąca 250 mg 10 ml
Fiolka zawieraj ąca 500 mg 20 ml

Na podstawie wyliczonej dawki nale ży ustali ć odpowiedni ą liczb ę i wielko potrzebnych fiolek. W celu
zrekonstytuowania poszczególnych fiolek nale ży doda ć do ka żdej z nich zalecan ą obj ęto roztworu do
infuzji i delikatnie wstrz ąsa ć do ca
kowitego rozpuszczenia si ę zawarto ści fiolki.

Sposób podawania
Po zrekonstytuowaniu produkt leczniczy Aciclovir My lan można podawa ć za pomoc ą pompy infuzyjnej o
kontrolowanej szybko ści wlewu.

Zrekonstytuowany roztwór mo żna te ż dalej rozcie ńczy ć do uzyskania st enia nieprzekraczaj ącego
5 mg/ml (0,5% w/v) do podana we wlewie do żylnym:

Doda ć odpowiedni ą obj ęto zrekonstytuowanego roztworu do wybranego roztworu infuzyjnego, w
sposób, w jaki zalecono poni żej, a nast ępnie wstrz ąsa ć do ca
kowitego wymieszania zawarto ści.

U dzieci i noworodków, u których zaleca si ę u żywanie jak najmniejszej obj ęto ści roztworu infuzyjnego,
zaleca si ę rozcie ńczy ć produkt w taki sposób, aby 4 ml zrekonstytuowanego roztworu (100 mg
acyklowiru) doda ć do 20 ml roztworu infuzyjnego.

U doros
ych zaleca si ę stosowanie worków infuzyjnych zawieraj ących 100 ml roztworu infuzyjnego,
nawet je śli uzyskiwa
oby si ę wówczas st enie acyklowiru znacznie poni żej 0,5% w/v. Jeden worek
infuzyjny o obj ęto ści 100 ml mo że by ć zatem u żywany dla dowolnej dawki z zakresu od 250 mg do
500 mg acyklowiru (10 ml do 20 ml zrekonstytuowaneg o roztworu), lecz drugi worek musi zostać u żyty
dla dawek z zakresu od 500 mg do 1000 mg.
Pod warunkiem rozcie ńczania wed
ug zalecanych schematów, produkt lecznic zy Aciclovir Mylan
wykazuje zgodno farmaceutyczn ą z wymienionymi poni żej roztworami infuzyjnymi przez okres do
24 godzin w temperaturze pokojowej (25°C):
Roztworem chlorku sodu o st eniu 4,5 mg/ml (0,45% w/v) i 9 mg/ml (0,9% w/v) w p ostaci roztworu do
infuzji

Roztworem chlorku sodu o steniu 1,8 mg/ml (0,18% w/v) i glukozy (4% w/v) w pos taci roztworu do
infuzji
Roztworem chlorku sodu o st eniu 4,5 mg/ml (0,45% w/v) i glukozy (2,5% w/v) w p ostaci roztworu do
infuzji

Wielosk
adnikowym roztworem mleczanu sodu (roztwore m Hartmann).

Produkt leczniczy Aciclovir Mylan po rozcie ńczeniu wed
ug powy ższego schematu zapewni st enie
acyklowiru nieprzekraczaj ące 0,5% w/v.

Produkt leczniczy przeznaczony do jednorazowego u żytku.

Produkt leczniczy Aciclovir Mylan nie zawiera przec iwdrobnoustrojowych substancji konserwujących.
Rekonstytucj ę i rozcie ńczanie produktu nale ży wykona ć z zachowaniem zasad aseptyki bezpo średnio
przed u życiem, a wszelkie pozosta
o ści niewykorzystanego roztworu nale ży usun . Zrekonstytuowanych
lub rozcie ńczonych roztworów nie nale ży umieszcza ć w lodówce.

Przed u życiem (równie ż po rozcie ńczeniu) produkt nale ży poda ć ocenie wzrokowej. Nie należy u żywa ć
roztworu, który nie jest przezroczysty i który zawi era jakiekolwiek cząstki sta
e. Gdyby przed
rozpocz ęciem lub podczas wlewu pojawi
y si ę w roztworze jakiekolwiek widoczne zm ętnienia lub
kryszta
ki, roztworu nie wolno u żywa ć.

Obj ęto proszku wynosi 0,50 ml, a obj ęto ko ńcowa w pojemniku po rekonstytucji wynosi 10,50 ml.

Termin wa żno ści
2 lata.
Po rozcie ńczeniu: Trwa
o chemiczna i fizyczna zosta
y wykazane dla okresu 2 4 godzin w temperaturze
25ºC. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zu ży ć natychmiast. Je śli produkt nie
zostanie zu żyty natychmiast, odpowiedzialno za czas przechowywania po rozcie ńczeniu i warunki
przechowywania ponosi u żytkownik,
W przypadku roztworów zrekonstytuowanych trwa
o chemiczna i fizyczna zosta
y wykazane dla
okresu co najmniej 12 godzin w temperaturze 25ºC.
Specjalne środki ostro żno ści podczas przechowywania
Produkt leczniczy nie wymaga przechowywania w szcze gólnych warunkach.