Abrea

Krew i układ krwiotwórczy

Szczegółowe informacje

moc:160 mg
typ procedury:DCP
kod ATC:B01AC06
ważność pozwolenia:2022-03-12
numer pozwolenia:23820

Substancje czynne

Acidum acetylsalicylicum

Opakowania

wielkosc20
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991320423
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id120939
wielkosc28
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991320430
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id120940
wielkosc30
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991320447
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id120941
wielkosc50
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991320454
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id120942
wielkosc56
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991320461
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id120943
wielkosc60
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991320478
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id120944
wielkosc84
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991320485
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id120945
wielkosc90
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991320492
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id120946
wielkosc100
jednostkaWielkoscitabl.
kodEAN5909991320508
kategoriaDostepnosciOTC
skasowaneNIE
numerEu
dystrybutorRownolegly
id120947

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika

Abrea, 75 mg, tabletki dojelitowe
Abrea, 100 mg, tabletki dojelitowe
Abrea, 1 60 mg, tabletki dojelitowe

acidum acetylsalicylicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ z awiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza , farmaceuty lub pielęgniarki .
 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać .
 Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi , farm aceucie lub
pielęgniarce . Patrz punkt 4.
 Jeśli nie nastąpi poprawa lub jeśli pacjent poczuje się gorzej, należy skonsultować się z
lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Abrea i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Abrea
3. Jak stosować lek Abrea
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Abrea
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Abrea i w jakim celu się go stosuje

Lek Abrea zawiera kwas acetylosalicylowy, który w małych dawkach należy do grupy leków
nazywanych lekami przeciwpłytkowymi. Płytki krwi to niewielkie komórki krwi, które są przyczyną
powstawania zakrzepu krwi i które biorą udział w zakrzepicy. Kiedy w tętnicy tworzy się zakrzep
krwi, następuje zatrzymanie przep ływu krwi i odcięcie dostępu tlenu. Jeśli taka sytuacja wystąpi w
sercu, może to spowodować zawał serca lub dławicę piersiową; a w mózgu może wywołać udar.

Przyjmowanie leku Abrea może zmniejszyć ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi i dlatego też
zapobiega późniejszym:
 zawałom serca
 udarom mózgu
 chorobom sercowo -naczyniowym u pacjentów, u których występuje stabiln a lub niestabiln a
dławic a piersiow a (rodzaj bólu w klatce piersiowej).

Lek Abrea stosuje się również w zapobieganiu tworzeniu się zakrzepów krwi po zabiegach
chirurgicznych serca w celu rozszerzenia lub odblokowania naczyń krwionośnych.

Decyzja o rozpoczęciu leczenia i odpowiednim dawkowaniu powinno być podjęta przez lekarza.

Ten lek nie jest zalecany do stosowania w sytuacjach wymagających nagłe j pomocy. Może być
stosowany jedynie profilaktycznie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Abrea

Kiedy nie przyjmować leku Abrea
 jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którąkolwiek z substancji
pomocniczych (wymienionych w pun kcie 6);
 w przypadku uczulenia na inne salicylany lub niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).
NLPZ są często stosowane w leczeniu zapalenia stawów , reumatyzmu lub bólu ;
 jeśli po zastosowaniu salicylanów lub NLPZ wystąpił kiedykolwiek u pacjenta napad ast my lub
obrzęk niektórych części ciała, np. twarzy, ust, gardła lub języka (obrzęk naczynioruchowy);
 jeśli aktualnie lub w przeszłości występował u pacjenta wrzód żołądka lub dwunastnicy, lub
jakikolwiek rodzaj krwawienia, np. udar;
 jeśli kiedykolwiek wystę powały u pacjenta zaburzenia krzepnięcia krwi;
 w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek;
 jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności serca powodujące duszność i obrzęk
kostek;
 w trakcie trzeciego trymestru ciąży; nie wolno stos ować dawek większych niż 100 mg na dobę
(patrz również punkt „Ciąża i karmienie piersią”);
 jeśli pacjent przyjmuje lek metotreksat (np. w leczeniu raka lub reumatoidalnego zapalenia
stawów ) w dawce większej niż 15 mg na tydzień.

Ostrzeżenia i środki ostro żności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Abrea należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą :
 jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, wątroby lub serca;
 jeśli u pacjenta występują, lub występowały w przeszłości zaburzenia żołądka lub dw unastnicy ;
 w przypadku niekontrolowanego wysokiego ciśnienia krwi;
 w przypadku występującej astmy, wysokiej gorączki, polipów błony śluzowej nosa lub innych
przewlekłych chorób układu oddechowego; kwas acetylosalicylowy może spowodować napad
astmy;
 jeśli k iedykolwiek u pacjenta występowała dna moczanowa;
 w przypadku występowania obfitych miesiączek;
 jeśli u pacjenta występuje niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo -6-fosforanowej (G6PD).

Należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy ulegną nasile niu lub jeśli wystąpią ciężkie
lub niespodziewane działania niepożądane, np. nietypowe krwawienie, ciężkie reakcje skórne lub
jakiekolwiek inne objawy ciężkiej nadwrażliwości (patrz punkt „Możliwe działania niepożądane”).

Należy poinformować lekarza o sto sowaniu przez pacjenta leku Abrea przed zabiegami
chirurgicznymi (nawet niewielkimi jak, np. ekstrakcja zęba), ponieważ kwas acetylosalicylowy ma
właściwości zmniejszające krzepliwość krwi, co może zwiększać ryzyko krwawienia.

Należy zwracać uwagę, aby pa cjent nie odwodni ł się (uczucie pragnienia i suchości w ustach),
ponieważ kwas acetylosalicylowy stosowany w tym czasie może spowodować zaburzenia czynności
nerek.

Leku tego nie należy stosować jako leku przeciwbólowego , ani obniżającego gorączkę.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem lub
farmaceutą.

Dzieci i młodzież
Stosowany u dzieci, kwas acetylosalicylowy może spowodować zespół Reye’a. Jest to bardzo rzadka
choroba, która dotyczy mózgu i wątrob y i może powodować zagrożenie życia. Z tego powodu leku
Abrea nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 16 lat, chyba, że jest to zalecone przez lekarza.

Lek Abrea a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Na wynik leczenia mogą mieć wpływ inne leki przyjmowane w tym samym czasie, co kwas
acetylosalicylowy:
 leki przeciwpłytkowe - zapobiegające powstawaniu zakrzepów lub rozpuszczające zakrzepy
(np. warfaryna, heparyna, klopidogrel, al teplaza);
 leki przeciwko odrzuceniu przeszczepu po zabiegu transplantacji (cyklosporyna, takrolimus);
 leki przeciwnadciśnieniowe (np. leki moczopędne i inhibitory ACE);
 leki regulujące rytm serca (digoksyna);
 leki stosowane w leczeniu stanów maniakalno -depresyjnych (lit);
 leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. NLPZ jak ibuprofen lub steroidy);
 leki przeciwbólowe i obniżające gorączk ę (metamizol) , wpływ kwasu acetylosalicylowego na
agregację płytek krwi może być zmniejszony po jednoczesnym podaniu z metamizolem.
 leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (np. proben ecyd);
 leki stosowane w leczeniu padaczki (walproinian, fenytoina);
 leki stosowane w leczeniu jaskry (acetazolamid);
 leki stosowane w leczeniu raka lub reumatoidalnego zapalenia stawów (metotreksat w dawce
mniejszej niż 15 mg na tydzień);
 leki stosowane w leczeniu cukrzycy (np. glibenklamid, insulina);
 leki stosowane w depresji (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny jak
sertralina lub paroksetyna);
 leki stosowane w hormonalnej terapii zastępczej u pacjentów z uszkodzeniem lub po usunięciu
nadnerczy lub przysadki mózgowej albo w leczeniu zapalenia, w tym chorób reumatoidalnych
i zapalenia jelit (kortykosteroidy).

Lek Abre a z jedzeniem piciem i alkoholem
Picie alkoholu może zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego i wydłużać czas
krwawienia.

Ciąża , karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w cią ży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kobiety w ciąży nie powinny stosować kwasu acetylosalicylowego, chyba że zaleci to lekarz.
W czasie trzech ostatnich miesięcy ciąży nie należy prz yjmować leku Abrea , chyba że jest to zalecone
przez lekarza, a dawka nie powinna wtedy być większa niż 100 mg na dobę (patrz punkt „Kiedy nie
przyjmować leku Abrea ”). Regularne przyjmowanie leku lub przyjmowanie dużych jego dawek w
czasie ostatnich miesięc y ciąży może powodować ciężkie powikłania u matki lub dziecka.

Kobiety karmiące piersią nie powinny przyjmować kwasu acetylosalicylowego, chyba że zaleci to
lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Abrea nie wpływa na zdolność do prowadzeni a pojazdów i obsługi maszyn.

Lek Abrea zawiera laktozę
Jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów , należy poinformować o tym lekarza przed
zastosowaniem tego leku.

Lek Abrea 75 mg zawiera żółcień pomarańczową (E 110), która może powodować reakcje
alergiczne.

Lek Abrea 160 mg zawiera lecytynę
Jeśli pacjent jest uczulony na orzeszki ziemne lub soję, nie powinien stosować tego leku.


3. Jak przyjmować lek Abrea

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacj enta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego:
 Zalecana dawka wynosi 75 -160 mg raz na dobę.

Zapobieganie udarowi:
 Zalecana dawka wynosi 75 -325 mg raz na dobę.

Zapobieganie zaburzeniom sercowo -naczyniowym u pacjentów z ustabilizowaną lub niestabilną
dławicą (rodzaj bólu w klatce piersiowej):
 Zalecana dawka wynosi 75 -160 mg raz na dobę.

Zapobieganie tworzeniu się zakrzepów po niektórych zabiegach kardiochirurgicznych:
 Zalecana dawka wynosi 75 -160 mg raz na dobę.

Nie należy stosować większych dawek tego leku, chyba że zaleci to lekarz, a nawet wtedy dawka nie
powinna być większa niż 325 mg na dobę.

Osoby w podeszłym wieku
Dawkowanie takie jak u pacjentów dorosłych. Zazwyczaj, kwas acetylosalicylowy należy stosować z
zachowaniem ostrożności u osób w podeszłym wieku, ponieważ są one bardziej podatne na
występowanie działań niepożądanych. Należy regularnie oceniać przebieg leczenia.

Dzieci i młodzież
Nie należy podawać kwasu acetylosalicylowego dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, chyba
że zaleci to lekarz (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Sposób podawania
Podanie doustne.
Tabletki należy połykać w całości popijając w ystarczającą ilością płynu (1/2 szklanki wody). Tabletki
mają otoczkę chroniącą przed działaniem soku żołądkowego, która chroni jelita przed podrażnieniem i
dlatego nie należy tabletek kruszyć, rozłamywać, ani żuć.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki le ku Abrea
Jeśli pacjent (lub ktokolwiek z jego otoczenia) przypadkowo przyjmie za dużą ilość tabletek, należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem lub bezzwłocznie udać się do najbliższego szpitala na
oddział ratunkowy. Należy pokazać lekarzowi opakowani e lub pozostałe tabletki.

Objawy przedawkowania mogą obejmować: dzwonienie w uszach, osłabienie słuchu, bol głowy,
zawroty głowy, stan splątania, nudności, wymioty i bol brzucha. Duże przedawkowanie może
powodować przyspieszenie oddechu (hiperwentylacja), gorączkę, nadmierne pocenie, niepokój
ruchowy, drgawki, omamy, małe stężenie cukru we krwi, śpiączkę i wstrząs.

Pominięcie przyjęcia leku Abrea

W przypadku pominięcia dawki leku, należy poczekać do momentu przyjęcia kolejnej dawki, a
następnie postępować jak zwykle. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia
pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Abrea
Nie należy przerywać stosowania leku Abrea bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze st osowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych ciężk ich działań niepożądanych, należy
przerwać stosowanie leku Abrea i natychmiast skontaktować się z lekarzem:
 Nagłe wystąpienie świszczącego oddechu, obrzęk ust, twarzy lub ciała, wysypka, omdlenie lub
trudności w połykaniu (ciężkie reakcje alergiczne).
 Zacz erwienienie sk óry z pęcherzami lub łuszczenie sk óry, które może być powiązane z wysoką
gorączką i bólem stawów . Może to być rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa -Johnsona lub
zespół Lyella.
 Nieoczekiwane krwawienie, jak kaszel z odkrztuszaniem krwi, krew w wymiotach lub moczu,
smoliste stolce.

Inne działania niepożądane:
Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób ):
 Nudności, wymioty, biegunka.
 Niestrawność.
 Zwiększona skłonność do krwawienia.

Niezbyt częste działania niepo żądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób ):
 Pokrzywka.
 Katar.
 Trudności w oddychaniu.

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1 000 osób ):
 Ciężkie krwawienie z żołądka lub jelit, krwawienie mózgowe ; zmieniona liczba k rwinek.
 Skurcze w dolnej części układu oddechowego, napad astmy.
 Zapalenie naczyń krwionośnych.
 Wybroczyny z fioletowymi plamami (krwawienie w obrębie sk óry).
 Ciężkie reakcje skórne jak, wysypka znana jako rumień wielopostaciowy i jego postaci
zagrażające życiu, zespół Stevensa -Johnsona i zespół Lyella.
 Reakcje nadwrażliwości, jak obrzęk np. ust, twarzy lub ciała albo wstrząs.
 Zespół Reya (bardzo rzadka choroba występująca u dzieci, która dotyczy mózgu i wątroby -
patrz punkt 2 „Dzieci i młodzież”).
 Niepraw idłowe obfite lub przedłużające się miesiączki.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (nie może być określona na podstawie dostępnych
danych):
 Dzwonienie w uszach (szumy uszne) lub osłabienie słuchu.
 Ból głowy.
 Zawroty głowy.
 Wrzód żołądka lub dwuna stnicy lub perforacja.

 Wydłużony czas krwawienia.
 Zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek.
 Zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.
 Duże stężenie kwasu moczowego lub małe stężenie cukru we krwi.

Zgłaszanie dzi ałań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181 C
02 -222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niep ożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Abrea

Lek należy przechowywać w miejscu niewid ocznym i niedostępnym dla dzieci.

Abrea , 75 mg
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C .
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światł em .

Abrea , 100 mg
Nie przechowywać w temperaturze powyż ej 30°C .

Abrea , 160 mg
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C .
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światł em .

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Num er serii podany jest na opakowaniu po skrócie ,,Lot”.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6. Za wartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Abrea
 Substancją czynną jest kwas acetylosalicylowy.
Każda tabletka dojelitowa zawiera 75 , 100 mg i 1 60 mg kwasu acetylosalicylowego.

 Pozostałe składniki Abrea , 75 mg to
Rdzeń tabletki : laktoza jednowod na, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna
bezwodna, skrobia ziemniaczana .

Skład pierwszej otoczki : talk, triacetyna, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer
(1:1), dyspersja 30% , sodu dodecylo sulfonian * i polisobat 80*.
Skład drugiej oto czki : alkohol poliwinylowy (E1203), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350 ,
talk, karmin (E120), żółcień pomarańczowa (E110) , lak aluminiowy .

 Pozostałe składniki Abrea, 100 mg to
Rdzeń tabletki : laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna
bezwodna, skrobia ziemniaczana.
Skład otoczki : talk, triacetyna, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1),
dyspersja 30% , sodu dodecylo sulfonian * i polisobat 80*.

 Pozostałe składniki Abrea, 160 mg to
Rdzeń tabletki : laktoza jednowod na, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna
bezwodna, skrobia ziemniaczana,
Skład pierwszej otoczki : talk, triacetyna, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer
(1:1), dyspersja 30% , sodu dodecylos ulfonian * i polisobat 80*.
Skład drugiej otoczki :alkohol poliwinylowy , talk ,tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350 ,
lecytyna, żelaza tlenek żółty (E172).

*Może zawierać sodu dodecylosiarczan i polisobat 80.

Jak wygląda lek Abrea i co zawiera opakowanie
Abrea , 75 mg - różowe , okrągłe obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy około 7,2 mm.
Abrea , 100 mg - białe, okrągłe obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy około 8,1 mm.
Abrea , 160 mg - żółte , okrągłe obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy około 9,2 mm.

Wielkość opak owań:
Blister: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90 lub 10 0 tabletek dojelitowych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Wytwórca
KRKA, d.d. , Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia
TAD Pharma GmbH, Heinz -Lohmann -Straße 5, 27472 Cuxhaven, Niemcy
G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących nazw produktó w leczniczych
w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się
do lokalnego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
KRKA -POLSKA Sp. z o.o.
ul. Równoległa 5
02 -235 Warszawa
Tel. 22 57 37 500

Data ostatniej aktualizac ji ulotki:
24.10.2019 r.